ccloud kafka acl

Description

Manage Kafka ACLs.

Command Description
ccloud kafka acl create Create a Kafka ACL.
ccloud kafka acl delete Delete a Kafka ACL.
ccloud kafka acl list List Kafka ACLs for a resource.